Over het festival

Wij werken als overheden continu met elkaar aan verbetering van onze dienstverlening. “Mens Centraal” is steeds meer het uitgangspunt. De burger verwacht van de overheid maatwerk, maar is wars van willekeur. Beleid wordt steeds vaker van onderop gemaakt. De klant centraal, de uitvoerders aan zet. Gesprekken aan de keukentafel en achter de voordeur.

Maar wat mag er eigenlijk? Uitvoerders hebben goede bedoelingen, maar willen burgers wel geholpen worden? En tegen welke prijs? Het uitwisselen van informatie tussen uitvoerders maakt slimme hulp makkelijker, maar mag het ook?

Goede bedoelingen te over dus, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Herkent u dat? De worsteling met wetten en regels als u werkt aan het oplossen van problemen, aan goede dienstverlening voor uw klant. Het lijkt wel alsof die regels de bedoeling ervan in de weg staan; dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Digitalisering en technologie bieden veel mogelijkheden om onze klanten beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het grondrecht op privacy, maar worden soms ook als belemmerend ervaren. Verbeteren van onze dienstverlening en tegelijkertijd zorgen voor behoud van privacy en vrijheid: hoe houden wij de balans in de dagelijkse praktijk?

Daar gaat het over op het Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! op woensdag 14 november aanstaande. De Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigen u van harte uit.

Een unieke gelegenheid om collega’s en vakgenoten, bestuurders, denkers en tegendenkers, pioniers en specialisten te ontmoeten om samen van onze publieke sector een - nóg - betere dienstverlener te maken.

Garages de bedoeling

Sleutelen aan praktijkproblemen in Garages De Bedoeling. Een greep uit de te repareren kwesties:

Doe-vermogen - UWV
Doe-vermogen: de mate waarin iemand in staat is zelfstandig de weg te vinden naar dienstverleners en dienstverlening. Voor cliënten met een beperkt doe-vermogen wil UWV de brugfunctie naar andere dienstverleners vervullen. Dat is alleen effectief wanneer persoonsgegevens kunnen worden overgedragen. En daar wringt de privacyschoen.

Vanuit het oogpunt van toegankelijke en adequate overheidsdienstverlening lijkt het meer dan vanzelfsprekend om de dienstverlening op te rekken en daarmee het belang van de minder zelfredzame burger te dienen. Ook vanuit de optiek van het voorkomen van problemen als gevolg van het geen beroep doen op (noodzakelijke) dienstverlening. Problemen die bijvoorbeeld behoud van werk of een succesvolle re-integratie in de weg staan. Daar was het UWV voor bedoeld ...

Transparantie en veiligheid in hulpverlening - Gemeente Amsterdam
Rondom een klein aantal gezinnen waar sprake is van fors huiselijk geweld en/of kindermishandeling willen we vanuit de gemeente zorgen dat de hulp voldoende en op elkaar af gestemd is. Hier is een convenant (plus privacy-afspraken) voor afgesloten met alle betrokken partijen. De politie heeft bij de gemeente aangegeven dat er af en toe wel hulp wordt ingezet maar deze niet als resultaat heeft dat het geweld (en aantal politiemeldingen) stopt. Voordat we ons echt bezighouden met het hulpverleningsproces willen we weten of en zo ja, welke hulp er nu betrokken is en of er andere informatie is waardoor het beeld anders wordt (en het niet nodig is dat wij ons gaan inmengen). We willen de spanning en onveiligheid in de gezinnen niet verhogen door eerst een brief te sturen. We zijn hier transparant over naar de hulpverleners die we benaderen, maar komen helaas nu ook tegen dat hierdoor hulpverleners de DAT informatie niet met ons willen delen ... Goede bedoelingen, maar wat nu?

Mijn post, MijnOverheid - Ministerie van BZK
Bij gebruik van de berichtenbox MijnOverheid geldt dat berichten eenmaal afgeleverd in het account van de burger ook van de burger zelf zijn: de overheid kijkt niet mee in je eigen 'digitale brievenbus'. Veel burgers hebben echter laat door dat er post is, of reageren niet op notificaties, missen deadlines en ontvangen dan aanmaningen. Zowel verzendende overheden als adviescolleges als Nationale ombudsman en Adviescollege toetsing regeldruk vragen of bij het niet tijdig openen van een bericht de verzender niet een signaal kan ontvangen van MijnOverheid. Bijvoorbeeld na 3 weken. Hoe te varen tussen Scylla van gemak en dienstverlening enerzijds en Charybdis van persoonlijke levenssfeer en eigen post anderzijds? Zijn er tussenwegen denkbaar?

Te innovatieve schuldhulpverlening? - Gemeente Utrecht
Utrecht wil inwoners met financiële problemen snel en innovatief helpen samen met onze ketenpartners Belastingdienst, SVB, UWV, Eneco, Zilveren Kruis, Mitros en het Buurtteam. De inwoner geeft toestemming om zijn inkomsten en vaste lasten via een gemeentelijke bankrekening (het Huishoudboekje) te laten lopen. De gemeente staat garant voor betaling, ook als er nog geen of onvoldoende inkomsten zijn. Wij moeten als gemeente een beperkt aantal gegevens doorgeven aan de ketenpartners om het rekeningnummer om te zetten naar dat van het Huishoudboekje. Voor de Belastingdienst, UWV en SVB is hiervoor het BSN-nummer noodzakelijk. Echter, dit mag alleen op basis van een wettelijke grondslag. Die is er niet. Wij mogen geen vaste lasten voorschieten aan de inwoner, en kunnen pas betalen als er voldoende inkomsten zijn. De bedoeling van het Huishoudboekje is nu juist dat we de inwoners direct helpen. Kan niet, ondanks de toestemming van die inwoner zelf ...

Maatschappelijk Verantwoord Handhaven - RDW
De wijze van handhaven en de effectiviteit daarvan zijn de laatste jaren kritisch bekeken. Een andere aanpak wat betreft handhaving blijkt nodig: er wordt niet langer alleen naar het voertuig gekeken, maar ook naar de persoon die het voertuig op naam geregistreerd heeft staan. Dit betekent ook dat we op zoek gaan naar (meer en andere) data rondom de persoon om vroegsignalering mogelijk te maken. In hoeverre mogen, willen en/of moeten we als RDW gebruikmaken van de verschillende bronnen van informatie (binnen en buiten de keten) om de klant (burger) in een vroeg stadium hulp te bieden?

Werkgevers en gezondheidsgegevens bij re-integratie - UWV
De re-integratietaak van UWV ziet ook toe op mensen met een (tijdelijk) verminderd arbeidsvermogen als gevolg van een aandoening, ziekte of handicap. In dat proces wordt informatie uitgewisseld met de (potentiële) werkgever. UWV kan niet per werkgever een profiel opstellen met mogelijkheden voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen (drempelvrij kantoor, flexibiliteit in werktijden of in het mogen dragen van een koptelefoon), dus is informatie voor de werkgever bij matching noodzakelijk. Door je in allerlei bochten te wringen kun je wellicht het soort of type aandoening omzeilen, maar kandidaten kunnen in een gesprek heel open zijn over hun aandoening. Desondanks is toestemming geen optie. De privacywetgeving maakt hier de uitvoering van onze taak lastig. Wat kunnen we doen?

Programma

Wat is er te doen?

Zoals het hoort op een echt festival, is er de hele dag heel veel te doen en te beleven.
Ga aan de slag in echte werkplaatsen! In verschillende Garages De Bedoeling wordt door monteurs gesleuteld aan een praktijkprobleem. Hoe fix je zo’n complex vraagstuk waarbij je zowel recht doet aan de regels als tegemoet komt aan de praktijk? Zo dus!

Wat nog meer? Speeddaten met bestuurders, op spreekuur bij privacy-experts, inspiratiesessies met best practices, workshops over praktijkdilemma’s, serious gaming. En: lezingen, masterclasses en theater.

Vanaf 09.15 uur bent u welkom op het festival. Het programma wordt om 10.00 uur geopend en eindigt om 16.00 uur met een borrel.
Hieronder vindt u het programma in een lijst en een blokkenschema. Het programma is uitgewerkt in nauwe samenwerking met verschillende partijen.

09:15
Inloop en registratie
Algemeen | Foyer | Eindigt: 10:00
10:00
Opening
Algemeen | Foyer | Eindigt: 10:30
10:30
Change your mind – discussiëren over ethiek
| Zaal EEN (1e etage) | Eindigt: 11:30
De burger centraal, maar hoe?
| Theaterrestaurant (BG) | Eindigt: 11:30
De Ethische Data Assistent
| Theaterlounge (BG) | Eindigt: 12:00
Fundamenten AVG binnen het Sociaal Domein
| Zaal TWEE (1e etage) | Eindigt: 11:30
Garage De Bedoeling I - Gebruik DigiD zieke kinderen - Logius
| Tent 1 VIP Foyer (1e etage) | Eindigt: 12:00
Garage De Bedoeling III - Gegevens delen zou helpen - CAK/CJIB 
| Tent 2 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 12:00
Garage De Bedoeling IX - Integrale vraagverheldering - Gemeente Hoorn
| Tent 5 Tapijt Foyer (1e etage) | Eindigt: 12:00
Garage De Bedoeling V - Te innovatieve schuldhulpverlening? - Gemeente Utrecht
| Tent 3 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 12:00
Garage De Bedoeling VII - Maatschappelijk Verantwoord Handhaven - RDW
| Tent 4 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 12:00
Grip op privacy met een andere mindset
| Zaal DRIE (1e etage) | Eindigt: 11:30
Infopunten
Infopunten | Grand Café foyer | Eindigt: 17:00
Lezing I - Dienstverlening en privacy in de zorg
Lezing | Hanoszaal | Eindigt: 11:15
Masterclass Game Jouw buurt, jouw data
Masterclass | Altioszaal | Eindigt: 12:00
Rollenspel Informatie delen: niet de foto maar de film!
Rollenspel | Zaal ACHT (1e etage) | Eindigt: 12:00
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming | Zaal VIER (1e etage) | Eindigt: 12:00
Serious gaming: ketens en netwerken
Serious gaming | Zaal VIJF (1e etage) | Eindigt: 12:00
Urban Data Centers CBS
| Zaal ZEVEN (1e etage) | Eindigt: 11:30
11:30
AVG-inzagerecht: wissel best practices uit!
| Zaal EEN (1e etage) | Eindigt: 12:30
Grip op privacy met een andere mindset
| Zaal DRIE (1e etage) | Eindigt: 12:30
Lezing II - Techniek en het privédomein: hoe ethisch moet en kan de overheid zijn?
Lezing | Hanoszaal | Eindigt: 12:15
Masterclass Regie op je gegevens brengt balans tussen dienstverlening en privacy
Masterclass | Theaterrestaurant (BG) | Eindigt: 12:00
Ruimte voor maatwerk: wat kan het rijk doen?
| Zaal TWEE (1e etage) | Eindigt: 12:30
12:00
Aan tafel met ...
Aan tafel met | Grand Café foyer | Eindigt: 14:00
De Ethische Data Assistent
| Theaterlounge (BG) | Eindigt: 13:30
Durf te vragen! consults experts privacy-recht
Durf te vragen | Grand Café foyer | Eindigt: 14:45
Het Oor – Nationale ombudsman en Autoriteit Persoonsgegevens
Het OOR | Grand Café foyer | Eindigt: 14:45
Hoe bedoel je? Masterclass Werken vanuit de bedoeling
Masterclass | Zaal ZEVEN (1e etage) | Eindigt: 13:00
Lunchbuffetten open
Algemeen | Foyer | Eindigt: 14:00
MijnOverheid: wat gaat er veranderen?
| Zadkine Foyer (1e etage) | Eindigt: 13:00
Rollenspel Informatie delen: niet de foto maar de film!
Rollenspel | Zaal ACHT (1e etage) | Eindigt: 13:30
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming | Zaal VIER (1e etage) | Eindigt: 13:30
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming | Zaal VIJF (1e etage) | Eindigt: 13:30
12:30
Discussiesessie Van besluit centraal naar burger centraal
| Zaal TWEE (1e etage) | Eindigt: 13:30
Lezing III - Alles wat kan, mag ook: is dat de bedoeling?
Lezing | Hanoszaal | Eindigt: 13:15
Professionalisering: CIP-tools en FG-enquête in vogelvlucht
| Zaal DRIE (1e etage) | Eindigt: 13:30
13:00
Garage De Bedoeling II - Doe-vermogen - UWV
| Tent 1 VIP Foyer (1e etage) | Eindigt: 14:30
Garage De Bedoeling IV - Werkgevers en gezondheidsgegevens bij re-integratie - UWV
| Tent 2 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 14:30
Garage De Bedoeling VI - Mijn post, MijnOverheid - Ministerie van BZK
| Tent 3 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 14:30
Garage De Bedoeling VIII - Transparantie en veiligheid in hulpverlening - Gemeente Amsterdam
| Tent 4 Bijvoet & Holt Foyer (BG) | Eindigt: 14:30
Garage De Bedoeling X - Verslaving en schulden
| Tent 5 Tapijt Foyer (1e etage) | Eindigt: 14:30
Masterclass Regie op je gegevens brengt balans tussen dienstverlening en privacy
Masterclass | Zaal EEN (1e etage) | Eindigt: 13:30
13:30
De Digitale Kooi
| Zaal ZEVEN (1e etage) | Eindigt: 15:00
De Ethische Data Assistent
| Theaterlounge (BG) | Eindigt: 15:00
ExpEx Ervaringstheater: privacy in de jeugdhulp
ExpEx Ervaringstheater | Altioszaal | Eindigt: 15:00
Gegevens (niet) met elkaar delen in pgb-land
| Zaal ZES (1e etage) | Eindigt: 15:00
Lezing IV - Moderne technologie: zegen voor of bedreiging van de burger?
Lezing | Hanoszaal | Eindigt: 14:15
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming | Zaal VIER (1e etage) | Eindigt: 15:00
Serious gaming: ketens en netwerken
Serious gaming | Zaal VIJF (1e etage) | Eindigt: 15:00
Zelfhulptool bij privacyvraagstukken
| Zadkine Foyer (1e etage) | Eindigt: 15:00
14:00
De burger centraal, maar hoe?
| Zaal ACHT (1e etage) | Eindigt: 15:00
Fundamenten AVG binnen gemeenten
| Zaal TWEE (1e etage) | Eindigt: 15:00
Oplossingen wettelijke knelpunten gegevensuitwisseling en privacy sociaal domein
| Zaal EEN (1e etage) | Eindigt: 15:00
Professionalisering: CIP-tools en FG-enquête in vogelvlucht
| Zaal DRIE (1e etage) | Eindigt: 15:00
Publieke ruimte, publieke data?
| Theaterrestaurant (BG) | Eindigt: 15:00
15:00
Grande Finale
Grande Finale | Hanoszaal | Eindigt: 16:00
16:00
Borrel
Algemeen | Foyer | Eindigt: 17:00
 
Foyer
Grand Café foyer
Grand Café foyer
Grand Café foyer
Grand Café foyer
Hanoszaal
Altioszaal
Tent 1 VIP Foyer (1e etage)
Tent 2 Bijvoet & Holt Foyer (BG)
Tent 3 Bijvoet & Holt Foyer (BG)
Tent 4 Bijvoet & Holt Foyer (BG)
Tent 5 Tapijt Foyer (1e etage)
Zaal EEN (1e etage)
Zaal TWEE (1e etage)
Zaal DRIE (1e etage)
Zaal VIER (1e etage)
Zaal VIJF (1e etage)
Zaal ZEVEN (1e etage)
Zaal ACHT (1e etage)
Zadkine Foyer (1e etage)
Theaterlounge (BG)
Theaterrestaurant (BG)
Zaal ZES (1e etage)
  09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inloop en registratie
Opening
Change your mind – discussiëren over ethiek
De burger centraal, maar hoe?
De Ethische Data Assistent
Fundamenten AVG binnen het Sociaal Domein
Garage De Bedoeling I - Gebruik DigiD zieke kinderen - Logius
Garage De Bedoeling III - Gegevens delen zou helpen - CAK/CJIB 
Garage De Bedoeling IX - Integrale vraagverheldering - Gemeente Hoorn
Garage De Bedoeling V - Te innovatieve schuldhulpverlening? - Gemeente Utrecht
Garage De Bedoeling VII - Maatschappelijk Verantwoord Handhaven - RDW
Grip op privacy met een andere mindset
Infopunten
Lezing I - Dienstverlening en privacy in de zorg
Masterclass Game Jouw buurt, jouw data
Rollenspel Informatie delen: niet de foto maar de film!
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming: ketens en netwerken
Urban Data Centers CBS
AVG-inzagerecht: wissel best practices uit!
Grip op privacy met een andere mindset
Lezing II - Techniek en het privédomein: hoe ethisch moet en kan de overheid zijn?
Masterclass Regie op je gegevens brengt balans tussen dienstverlening en privacy
Ruimte voor maatwerk: wat kan het rijk doen?
Aan tafel met ...
De Ethische Data Assistent
Durf te vragen! consults experts privacy-recht
Het Oor – Nationale ombudsman en Autoriteit Persoonsgegevens
Hoe bedoel je? Masterclass Werken vanuit de bedoeling
Lunchbuffetten open
MijnOverheid: wat gaat er veranderen?
Rollenspel Informatie delen: niet de foto maar de film!
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming: Crisis door hack
Discussiesessie Van besluit centraal naar burger centraal
Lezing III - Alles wat kan, mag ook: is dat de bedoeling?
Professionalisering: CIP-tools en FG-enquête in vogelvlucht
Garage De Bedoeling II - Doe-vermogen - UWV
Garage De Bedoeling IV - Werkgevers en gezondheidsgegevens bij re-integratie - UWV
Garage De Bedoeling VI - Mijn post, MijnOverheid - Ministerie van BZK
Garage De Bedoeling VIII - Transparantie en veiligheid in hulpverlening - Gemeente Amsterdam
Garage De Bedoeling X - Verslaving en schulden
Masterclass Regie op je gegevens brengt balans tussen dienstverlening en privacy
De Digitale Kooi
De Ethische Data Assistent
ExpEx Ervaringstheater: privacy in de jeugdhulp
Gegevens (niet) met elkaar delen in pgb-land
Lezing IV - Moderne technologie: zegen voor of bedreiging van de burger?
Serious gaming: Crisis door hack
Serious gaming: ketens en netwerken
Zelfhulptool bij privacyvraagstukken
De burger centraal, maar hoe?
Fundamenten AVG binnen gemeenten
Oplossingen wettelijke knelpunten gegevensuitwisseling en privacy sociaal domein
Professionalisering: CIP-tools en FG-enquête in vogelvlucht
Publieke ruimte, publieke data?
Grande Finale
Borrel

Sprekers

Aart Hendriks
Adriana van Dooijeweert
Aleid Wolfsen
Corien Prins
Irma Woestenberg
Jeroen van den Hoven
Maarten Schurink
Nathan Ducastel
Peter de Visser
Quirine Eijkman
Reinier van Zutphen
Sanne van Muijden
Simon Sibma

Locatie

Festival De Bedoeling vindt plaats op woensdag 14 november aanstaande in Orpheus in Apeldoorn.

Orpheus ligt aan de rand van het Apeldoornse stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

ADRESGEGEVENS

Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn
Bekijk de routebeschrijving 

PENDELBUS

U kunt gebruik maken van de pendelbusservice vanaf NS station Apeldoorn.

Vanaf NS station Apeldoorn kunt u gebruik maken van de pendelbusservice. Vanaf 07.45 uur staan de pendelbussen tegenover de taxistandplaats klaar om te vertrekken naar Congrescentrum Orpheus en pendelt door tot 11.30 uur. Vanaf 15.45 uur staan de pendelbussen weer gereed om te vertrekken naar Centraal Station Apeldoorn en pendelt door tot 17.30 uur.

PARKEREN

Parkeergarage Orpheus
Soerenseweg 10, Apeldoorn 
2 minuten lopen

Parkeergarage Museum Centrum
Roggestraat 133, Apeldoorn
5 minuten lopen

Praktische informatie

Organiserende partijen

Het programma komt tot stand in samenwerking met:

DOELGROEP

Alle belangstellenden, werkzaam in de publieke sector, zijn van harte welkom. Van uitvoerend medewerker tot bestuurder.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor het Festival De Bedoeling - Dienstverlening & Privacy in balans! is alleen mogelijk via het inschrijfformulier.
Deelnemers ontvangen uiterlijk een week voor het festival de laatste details omtrent het festival, zoals informatie over de pendelbusservice, een routebeschrijving en het definitieve programma.

DEELNEMERSBIJDRAGE

Deelname aan het festival is kosteloos.

FESTIVAL-APP

In de festival-app kunt u het programma, de sprekers, de sessies, de infopunten en andere praktische informatie vinden. U kunt de app Festival de Bedoeling downloaden via Play Store (Android) of App Store (Apple).

TWITTER MEE!

#festivaldebedoeling

ANNULEREN OF WIJZIGEN

Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dat doen door op de link in uw e-mailbevestiging te klikken en uw registratie aan te passen.
Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U mag dit doorgeven aan info@festivaldebedoeling.nl.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
  • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens, in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. VNG Congressen gaat verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
  • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website en via het registratiesysteem van de betreffende bijeenkomst. Cookies worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden.
  • Uw gegevens worden slechts gebruikt om u te informeren over de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Indien u ons toestemming heeft gegeven u te informeren over andere bijeenkomsten over de door u opgegeven onderwerpen, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
  • U kunt zich altijd afmelden onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt.
  • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u graag naar het inschrijfformulier.

Contact

Wilt u meer informatie over Festival De Bedoeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact op met:
VNG Congressen
t. 070 - 373 84 58
e. info@festivaldebedoeling.nl